Construction Engineer

Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

Construction Engineer – Yearly Contract
 • ควบคุมโครงการโดยคำนึงถึง คุณภาพ นโยบายความปลอดภัย และต้นทุนให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • จัดทำ/ตรวจสอบแผนงาน ประมาณการความก้าวหน้าของงาน แผนกำลังคน ขั้นตอนการทำงาน และ สัญญาเพื่อการจ้างงานผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ผู้รับเหมานำเสนอเช่น ปริมาณงาน วิธีการหรือขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
 • ติดตามตรวจสอบผลงานในระหว่างที่งานกำลังดำเนินไปให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้
 • ประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้า
 • เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภาพ (Productivity)ในงานที่ตนรับผิดชอบ

Qualification

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเคมี Gas and Oil มากกว่า 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานระบบท่อ และงานโครงสร้างเหล็ก
 • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานสนามได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง, ตรวจสอบ,บริหารจัดการ, งานวางแผนและ ประสานงานในโครงการก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Computer ได้อย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษปานกลางถึงดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower