Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

E&I Designer – Yearly Contract (ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม)
 • รับผิดชอบในการดูแลงานแก้ไขเอกสารด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุมของ PTTGC และบริษัทในกลุ่มให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา
 •  ดำเนินงานการเขียนแบบด้วยเครื่อง Computer ตามข้อมูลวิศวกรรมและข้อมูลอื่นๆที่ได้รับให้มีความถูกต้องได้มาตรฐาน
 • จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลวิศวกรรมตามระบบการจัดเก็บ Electronic และปรับปรุงการจัดเก็บให้สามารถสืบค้นได้สะดวกและข้อมูล
 • ให้การสนับสนุนด้านเอกสารวิศวกรรมตามการร้องขอ

Qualification

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า และ/หรือระบบควบคุม
 • ผ่านงานด้านการเขียนแบบ ระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบควบคุม โดยใช้ Program Auto Cad อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ผ่านงานด้านการแก้ไข-จัดการเอกสารด้านวิศวกรรมในโรงงานปิโตรเคมีอย่างน้อย 3-5  ปี
 • มีความรู้ในด้านเทคนิคงานระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบควบคุม และการเขียนแบบในงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ด้านเขียนแบบวิศวกรรม
 • มีความเข้าใจในระบบงานและความสัมพันธ์ของเอกสารวิศวกรรม
 • มีทักษะในการสื่อสารและเรียนรู้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการผลักดันให้งานสำเร็จ
 • มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตพอสมควร
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower