Instrument Engineer/ SIL Engineer

Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

 1. เป็นตัวแทนหน่วยงานในการทำ Safety Integrity Level (SIL) Assessment Workshop และ ให้คำแนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Instrument หรือ กระบวนการผลิต ให้กับลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
 1. เป็นตัวแทนหน่วยงานในการทำ Criticality Assessment เสนอแนะแนวทางปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงรักษา พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามสาขาวิชา ให้กับลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
 1. ศึกษาเทคโนโลยีด้านระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ในโรงงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและศึกษา Case study เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานด้าน Risk Reliability Management

Qualification

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมควบคุม และวิศวกรรมวัดคุม
 • 0-2 ปี ในงานด้านในงานด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบอุปกรณ์โรงงาน, งานบำรุงรักษาและออกแบบอุปกรณ์ instrument ถ้าเคยผ่านงานด้าน Reliability จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Safety Instrumented System เพื่อทำการวิเคราะห์ SIL Study
 • มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล สรุปผลออกมาเป็นรายงาน
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเป็น Facilitator ในการนำประชุมกับลูกค้า
 • เป็นผู้นำฝึกอบรมให้แก่เพื่อนร่วมงานได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ Instrument และ Control
 • สามารถศึกษา เรียนรู้ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้าน Reliabilityได้
 • สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower