Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และประสานงาน สำหรับพนักงานภายในโครงการ
  • ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมสถานที่, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องใช้
  • สำนักงานและรถประจำหน่วยงาน
  • จัดเตรียมเอกสารและควบคุมเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวนความสะดวก
  • ให้กับพนักงานและงานโครงการ

Qualification

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงานและติดต่อประสานงานภานในหน่วยงานรวมถึงงานโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะด้านการใช้ Computer
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower