Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

  • เป็นตัวแทนหน่วยงานในการทำ Reliability Centered Maintenance (RCM) Workshop และ ให้คำแนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน และ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
  • เป็น Facilitator ในการทำ RCM Workshop ให้กับลูกค้า
  • จัดทำสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์ RCM ให้กับลูกค้า
  • เสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้ลูกค้าบนพื้นฐานของความเสี่ยงและเสถียรภาพของอุปกรณ์
  • ถ่ายทอดความรู้เข้าระบบ Knowledge Management (KM) ของบริษัท

Qualification

  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล (GPA 2.70)
  • สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 550)
  • มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้าน Reliabilityได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงงาน 0-3 ปี หากเคยผ่านงานด้าน Reliability จะพิจารณาเป็นพิเศษ
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower