ช่างเทคนิค (อยุธยา)

Location : Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Key Responsibilities

 • ตรวจตึกของส่วนงานโยธาตามอาคารที่ได้รับมอบหมาย
 • รับใบแจ้งงานที่ได้รับมอบหมายนำไปแก้ไขซ่อมแซมตามรายละเอียดที่แจ้ง
 • เสนอการสั่งซื้ออะไหล่,เครื่องมือและอุปกรณ์กรณีที่ไม่มีและต้องใช้ภายในงานซ่อมบำรุง
 • ร่วมกันปรึกษาหารือกับหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเสนอรายการสั่งซื้ออะไหล่
 • ปฏิบัติงานตามที่ User ร้องขอ เช่น งานติดตั้ง งานเคลื่อนย้าย และงานขอกำลังคน เป็นต้น

Qualification

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เครื่องมือวัด ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบำรุงรักษางานติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน บำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งานปูน งานช่างไม้ ในโรงงานขนาดใหญ่  1- 6 ปี
 • มีความรู้ด้าน Code, Standard, Safety ในโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อม และสร้าง งานอาคาร งานปูน งานโครงสร้าง งานไม้ งานสี งานสุขภัณฑ์ งานประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานโทรศัพท์ ไฟฟ้าอาคาร
 • ผ่านการอบรม หลักสูตร Integrated Management Systems  (IMS)
 • ผ่านการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower