สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้บริการงานแก่ลูกค้าด้านงานวางแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน รวมถึงให้บริการงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน โดยดำเนิน- การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งลูกค้ารายปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ เพื่อจัดทำ Proposal นำเสนอ และเข้าดำเนินการตามแผนงานพร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน รวมถึงข้อเสนอแนะและวิธีการป้องกันต่างๆ ตามมาตรฐานสากล โดยเมื่องานแล้วเสร็จจะดำเนินการจัดทำใบตรวจรับงานให้ลูกค้าพิจารณารับงานเพื่อใช้ในการออกเอกสาร Invoice
 • วางแผน ควบคุมการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ รวมไปถึงจัดทำรายงานและนำเสนอแก่ลูกค้า
 • ศึกษามาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน
 • ให้ความคิดเห็นหรือนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
 • รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและตรวจสอบผลประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/โลหการ
 •  0 – 5 ปีที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Engineering, Maintenance หรือ Inspection ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และควบคุมงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน
 • มีความรู้ด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินอุปกรณ์ความดันตามมาตรฐานสากลเช่น ASME, API เป็นต้น
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การนำเสนองาน และเป็นผู้นำฝึกอบรมให้แก่เพื่อนร่วมงานได้
 • มีความสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน