สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและกำกับดูแล  งานบำรุงรักษาเครื่องกล งานบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม  ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  ด้านการบริหารบุคลากร  ด้านคุณภาพ  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 • จัดทำขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานบำรุงรักษา  ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
 • จัดทำข้อกำหนดทางด้านเทคนิคสำหรับงานจัดจ้างภายนอก (TOR)  และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ Procedure, Work Instruction ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง 
 • กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  และควบคุมดูแลให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า 
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการงาน Corrective Maintenance Lv.2 ทั้งงานเครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือควบคุม ทั้งในเวลาปกติ  และนอกเวลาหรือในสภาวะฉุกเฉิน (On call or emergency service) ให้แก่โครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานฯ 
 • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงานฯ  ให้เป็นไปตามแผนงาน 
 • ให้คำปรึกษา  วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา  และจัดทำรายงานในงานซ่อมบำรุงรักษา (Analysis and Trouble shooting) 
 • รักษา เสริมสร้าง พัฒนา ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ โดยลูกค้าจะใช้บริการของบริษัทในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
 • มีตวามสามารถแนะนำทีมงานจัดทำเอกสารและจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMS, ISO9000, ISO14001 และ OHSAS18001  

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม (GPA 2.70)
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (TOEIC 550)
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลโรงงาน 2-5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจัดการงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาด้านเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมสามารวิเคราะห์และแก้ไขต้นตอสาเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี  (Problem solving) 
 • มีความรู้ด้าน Design Code, Safety Standard และ work method ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมีคอล 
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
 • มีความรู้พื้นด้านระบบการบริหารงาน IMS, TPM, TQM
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน