สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกลของงาน Engineering Request ที่ผู้รับบริการประสงค์จะให้ดำเนินการ และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดที่ประหยัดอย่างมีเหตุผล
 • ออกแบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเบื้องต้น (Conceptual Design) ออกแบบในรายละเอียด (Details Design) จัดทำรายการคำนวณ และเอกสารด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาผู้รับเหมา และวางแผนการบริหารจัดการ ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทั้งในและนอกกระบวนการผลิตภายในเขตพื้นที่ของผู้รับบริการฯตามสัญญาการให้บริการงานวิศวกรรมโรงงาน ที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ รายการคำนวณ และเอกสารด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งให้ความเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 • บริหารจัดการงานโครงการในส่วนงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามกำหนด มีคุณภาพปลอดภัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่ผู้รับบริการตามการร้องขอ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์การออกแบบด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือบำรุงรักษา หรือควบคุมงานโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปีขึ้นไป
 • มีความความสามารพในการออกแบบ จัดทำรายการคำนวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความเข้าใจมาตรฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล และมาตรฐานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ตลอดจนโปรแกรมคำนวณด้านวิศวกรรมได้
 • มีเข้าใจในระบบการผลิตเชิง Process Industry และสามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ได้
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน