สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการวางแผนและดําเนินการจัดหาพัสดุและบริการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบคําสั่งของบริษัท และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 • ควบคุมติดตามการส่งมอบพัสดุและบริการของผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทันตามกําหนด ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ทําการประเมินผลการดําเนินการของผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างประจําปี และสรรหาผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างรายใหม่ ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินการจัดหาพัสดุและบริการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดหาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท
 • มีทัศนคติที่ดี รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคล/ หน่วยงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน