เลือก i-PDPA เป็นตัวช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           i-PDPA เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อบริหารข้อมูลส่วนบุคคลตามวงจรชีวิตของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายได้อย่างดี i-PDPA ได้ออกแบบ Module ในการบริหารจัดการออกเป็น 6 Module ซึ่งประกอบไปด้วย

Module 1: การบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing: ROP)
Module 2: แผนภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping Diagram)
Module 3: การประเมินการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Gap Assessment)
Module 4: การขอความยินยอม (Consent Management)
Module 5: การแจ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request: DSRR)
Module 6: การแจ้งเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Management)

           นอกจากนั้น i-PDPA ยังมีบริการเสริม คือ “i-PDPA Online Consult” ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้าน PDPA ทั้งด้านประเด็นทางกฎหมาย และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการปรับใช้ PDPA ในองค์กร โดยเป็นการให้บริการแบบทางไกล ทั้งแบบ Online และ On Call

           “เลือก i-PDPA เป็นตัวช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” คลิกเพื่อเยี่ยมชม Website และอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม: I-PDPA Website

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณชนัดดา สวรรยาสวัสดิ์ เบอร์: 085-650-7505
E-mail: Chanadda.S@pttgcgroup.com

IPDPA #IPDPAGCME #PDPA

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower