ปตท.-จีซี-จีซีเอ็มอี พัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงสู่เชิงพาณิชย์

ปตท.-จีซี-จีซีเอ็มอี พัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงสู่เชิงพาณิชย์

     นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลาง) นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) (ซ้าย) และ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (จีซีเอ็มอี) (ขวา) ลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีการผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่องการไหลขนาดไมโครสเกล (Microchannel Heat Exchanger) ซึ่งสามารถถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปมากถึงร้อยละ 33

     อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและความปลอดภัยสูง แต่มีขนาดเล็กกว่าเดิมร้อยละ 70 – 90 ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ โดยนวัตกรรมนี้เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่าง ปตท. และ จีซี และจีซีเอ็มอีจะเป็นผู้ต่อยอดการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ผลักดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินธุรกิจ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower