Terms of Use and Privacy

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Notice Policy)

      บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

      ข้อ 1. คำแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
               1.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางต่อหน้า ทางโทรศัพท์ รวมถึงการใช้เว็ปไซต์ของบริษัทฯ https://gcme.co.th และ/หรือแอปพลิเคชั่นที่บริษัทฯ อาจมีการให้บริการในภายหน้า และ/หรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน
               1.2 โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
               1.3 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถเว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ และ/หรือใช้บริการเว็ปไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น หรือบริการอื่นๆ จากบริษัทฯ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
               1.4 นโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และ/หรือปรับปรุงโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เช่น ส่งนโยบายฉบับแก้ไขให้ท่านทางอีเมลล์ หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เป็นต้น

      ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
               2.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ในนโยบายฉบับนี้
               “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม
               “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
               2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
               บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
                     2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
                              2.2.1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด ประเทศและเมืองที่เกิด
                              2.2.1.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี ชื่อบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์
                              2.2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies)
                              2.2.1.4 ข้อมูลการเงิน เช่น เงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เลขบัญชีธนาคาร
                              2.2.1.5 ข้อมูลการเข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ เช่น เลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขทะเบียนรถ ภาพกล้องวงจรปิด เป็นต้น
                              2.2.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือกิจกรรมที่ดำเนินการจัดโดยบริษัทฯ เป็นต้น
                              2.2.1.7 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดหรือเอกสารเกี่ยวกับคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา รายชื่อเครือญาติของท่าน ซึ่งรวมถึงเบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น
                     2.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
                              2.2.2.1 ข้อมูลสัญชาติ ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
                              2.2.2.2 ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงผลการตรวจสารเสพติด ข้อมูลผลการตรวจร่างกายของผู้รับเหมาและ/หรือผู้ให้บริการก่อนเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ
                              2.2.2.3 ข้อมูลผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้รับเหมาและ/หรือผู้ให้บริการก่อนเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ
                              2.2.2.4 ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำเสียง ข้อมูล การสแกนม่านตา เป็นต้น

      ข้อ 3. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล
                บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าท่าน ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมนั้น จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

      ข้อ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวมหากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้โดยแจ้งชัด
                ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”), บริษัทในเครือของ GC, ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น

      ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
               บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
               5.1 เพื่อการเสนอ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยของท่านและ/หรือดำเนินการตามคำขอของท่าน รวมทั้งเพื่อส่งข้อมูลด้านบริหารจัดการให้แก่ท่าน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไข หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ เป็นต้น
               5.2 เพื่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น เพื่อเข้าทำสัญญาและดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อท่าน การจัดซื้อจัดจ้าง การทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการเข้ามาปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและ/หรือผู้ให้บริการก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
               5.3 เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็ปไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น บั๊ก (Bug) ปัญหาการเชื่อมต่อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าต่างๆ เป็นต้น
               5.4 เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การได้รับบริการจากท่าน (Profiling) โดยบริษัทฯ จะทำความเข้าใจพฤติกรรมและแนวคิดของท่านผ่านพฤติกรรม วิธีการใช้บริการของท่าน และแบบสอบถามต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
               5.5 เพื่อการตลาดและการโฆษณา เพื่อการทำวิจัยตลาด หรือเพื่อขอคำติชมจากท่านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ
               5.6 เพื่อการติดต่อกับท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ เพื่อทำการสำรวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของท่านกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ เพื่อการนัดหมายท่านเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
               5.7 เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินการกับช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ฟังก์ชั่นของช่องทางการสื่อสารที่ให้บริการโดยเว็ปไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
               5.8 เพื่อการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการโจมตีอุปกรณ์และระบบ เพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการทำงานของคุ๊กกี้ (Cookies)
               5.9 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเข้าถึง หรือพื้นที่ต่างๆ ภายในบริษัทฯ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม รวมทั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวนทั้งกรณีมาตรการภายในบริษัทฯ และการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
               5.10 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสุขภาพของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ ท่าน บุคคลผู้มาติดต่อหรือบุคคลอื่นภายในบริษัทฯ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
               5.11 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการติดตามหรือแจ้งเหตุที่อาจเกี่ยวพัน เช่น แจ้งอุบัติเหตุ การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
               5.12 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 กฎหมายแรงงาน กฎหมายหรือกฎ ระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ
               ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เช่น ส่งนโยบายฉบับแก้ไขให้ท่านทางอีเมลล์ หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เป็นต้น และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

      ข้อ6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

      ข้อ 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
                บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

      ข้อ 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
                8.1 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
                8.2 แจ้งให้บริษัทฯดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
                8.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
                8.4 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการกระทำใดๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น
                8.5 ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
                8.6 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
                8.7 ร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                8.8 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
                อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอาศัยเหตุตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า หรือกฎหมายอื่นได้อนุญาตไว้

      ข้อ 9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามที่ระบุไว้ข้างต้นท่านรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้กับบุคคลอื่น ดังต่อไปนี้
                9.1 GC และ/หรือบริษัทในกลุ่ม GC ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
                9.2 บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ให้บริการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ เป็นต้น
                9.3 คู่ค้า พันธมิตรทางการค้าและธุรกิจ
                9.4 ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
                9.5 บริษัท ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย การบังคับคดี เป็นต้น
                ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นมีมาตราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่บนพื้นฐานการรู้เท่าที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา

      ข้อ 10.  คุกกี้ (Cookies)
                บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านโดยการใช้คุ๊กกี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงพฤติกรรมการใช้งาน และเวลาที่ใช้ไปในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับเต็มของบริษัทฯ https://gcme.co.th/th/cookie-policy/  และ/หรือคุกกี้ทางเลือก (Cookie Banner) https://gcme.co.th/

      ข้อ 11.  การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
                ในบางกรณีบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานภายนอกที่อยู่ต่างประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการ เป็นต้น กรณีเช่นนี้บริษัทฯ จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                11.1  ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด         
                11.2   เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศให้แก่เครือกิจการหรือเครือธุรกิจตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                11.3  บริษัทฯ และหน่วยงานต่างประเทศได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน ประมวลวิธีปฏิบัติ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
                11.4  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
                11.5  ได้รับความยินยอมจากท่านโดยท่านได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
                11.6   เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
                11.7   เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
                11.8  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
                11.9  เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

      ข้อ 12. ช่องทางติดต่อ
                  ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ หรือ

                 อีเมล์ : gcme_dpo@pttgcgroup.com

                   ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง

                  ส่งถึง: Data Protection Officer

                  ที่อยู่: บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
                             เลขที่ 22/2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
                             อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

                   กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายฉบับใหม่และจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน